Documente necesare înscrierii

  1. Copie carte de identitate a elevului;
  2. Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator (dacă elevul este minor);
  3. Declarație pe propria răspundere cu privire la aparteneța elevului într-unul dintre criteriile de eligibilitate (completat de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major)).
  4. Adeverință elev semnată de directorul liceului, în care să fie precizată media anilor absolviți (inclusiv anul tocmai terminat);
  5. Angajament de participare la școala de vară online ROSE (completat de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major)).

Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului :

  • provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învătământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, inclusiv declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
  • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate – declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui;
  • locuieste în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în proximitate – copie carte de identitate elev;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
  • au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală;